archív

o nás

home

Gabriela Zigova (1989) graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SVK) in 2015, in the Open Studio of Ilona Nemeth. During her studies she won two scholarships; at the Faculty of Arts at Brno, University of Technology (CZ), and at the Academy of Fine Arts Vienna (AT). Zigova took part in exhibitions in Bratislava, Prague, Berlin, London, Budapest, Birmingham, Montreal and Quebec City. Her work focuses on the intersection of contemporary art and cultural and political events. By employing associative connections and symbolical, sometimes minimalist art gestures, she seeks to explore and expose particular social situations. Her mode of expression is either photography, performance, site-specific or interactive installation, or combination of all four, while the major content includes the manipulation of and confusion of viewers’ senses. Zigova also works with movement and sound; she is interested in theater and other independent forms which involve the body as a medium. Her inspiration comes from daily news, media cases and people in her immediate surroundings.

 

Gabriela Zigová (1989) promovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (SVK) v roku 2015 v Otvorenom ateliéri Ilony Németh. Počas štúdia získala dve štipendiá; na Filozofickej fakulte v Brne, Vysokej škole technickej (CZ) a na Vysokej škole výtvarných umení vo Viedni (AT). Zigová sa zúčastnila výstav v Bratislave, Prahe, Berlíne, Londýne, Budapešti, Birminghame, Montreale a Quebecu. Jej práca sa zameriava na priesečník súčasného umenia a kultúrnych a politických udalostí. Zameriava sa na asociatívne prepojenia a symbolické, niekedy minimalistické umelecké gestá, aby preskúmala a odhalila konkrétne spoločenské situácie. Jej spôsob vyjadrovania je buď fotografia, performance, site-specific alebo interaktívna inštalácia alebo kombinácia všetkých štyroch, pričom hlavným obsahom je manipulácia a zmätenie zmyslov divákov. Zigova tiež pracuje s pohybom a zvukom; zaujíma sa o divadlo a iné nezávislé formy, ktoré zahŕňajú telo ako médium. Inšpiruje sa dennými správami, mediálnymi prípadmi a ľuďmi v jej bezprostrednom okolí.

 

 

Lucia Kotvanová studied at the University of Trnava at the Faculty of Education, Department of Animation of Fine Arts (Bc.) and at the Academy of Fine Arts in Atelier IN (Mgr. Art). She is a gallery pedagogue and artist. As an artist, she participated in several joint exhibitions in Slovakia and the Czech Republic and in 2014 exhibited at the Young Art Biennial in Moscow. In 2013, she collaborated with the civic association Public Pedestal and, among other things, is co-organizing exhibitions and cultural events of young contemporary art in alternative spaces and public spaces. She gained experience in the field of gallery pedagogy in the Ján Koniarek Gallery in Trnava (2010-11) and in the Slovak National Gallery (2012-15). It is primarily dedicated to mediating the visual arts to various target groups. For the project Children's Mediator together with Daniela Čarná she received the award of the Council of Galleries of Slovakia - Biela Kocka in the category Educational project (2017).

 

Lucia Kotvanová študovala na Trnavskej univerzite na Pedagogickej fakulte, Katedre animácie výtvarného umenia (Bc.) A na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri IN (Mgr. Umenie). Je galerijnou pedagogičkou a výtvarníčkou. Ako umelkyňa sa zúčastnila niekoľkých spoločných výstav na Slovensku a v Českej republike a v roku 2014 vystavovala na Bienále mladých v Moskve. V roku 2013 spolupracovala s občianskym združením Public Pedestal a okrem iného spoluorganizovala výstavy a kultúrne podujatia mladého súčasného umenia v alternatívnych a verejných priestoroch. Skúsenosti z oblasti galerijnej pedagogiky získala v Galérii Jána Koniarka v Trnave (2010-11) a v Slovenskej národnej galérii (2012-15). Zameriava sa predovšetkým na sprostredkovanie vizuálneho umenia rôznym cieľovým skupinám. Za projekt Mediátor detí spolu s Danielou Čarnou získala ocenenie Rady galérií Slovenska - Biela Kocka v kategórii Vzdelávací projekt (2017).