archív

o nás

home

Katarína Karafová, (* 1990, Košice, Slovak Republic)

Katarína Karafová is a visual artist, performer and organizer. She graduated from Atelier IN at the Department of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Bratislava, where she currently works as an internal doctoral student. In his work and theoretical research, he has long been concerned with the reflection of documentary strategies in the visual arts and issues of performativity. Dramaturgically and in coordination, it covers the preparation of PechaKucha Night Bratislava events - thematic evenings presenting the author's work of visual artists, designers, architects, filmmakers, organizations and initiatives. He also participates in the organizational support of the international interdisciplinary project of contemporary visual art Eastern Sugar. He presents his work at exhibitions, festivals and professional events in the domestic and international environment. In the last two years, she has created several projects in collaboration with Michal Huštaty. It operates in the Czech Republic and Slovakia. He lives in Prague.

 

Katarína Karafová, (*1990, Košice, Slovenská republika)

Katarína Karafová je vizuálna umelkyňa, performerka a organizátorka. Štúdium absolvovala v Ateliéri IN na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí aj ako interná doktorandka. Vo svojej tvorbe a teoretickom výskume sa dlhodobo zaoberá reflexiou dokumentárnych stratégií vo vizuálnom umení a otázkami performativity. Dramaturgicky a koordinačne zastrešuje prípravu podujatí PechaKucha Night Bratislava - tematických večerov prezentujúcich autorskú tvorbu vizuálnych umelcov, dizajnérov, architektov, filmárov, organizácií a iniciatív. Participuje taktiež na organizačnej podpore medzinárodného interdisciplinárneho projektu súčasného vizuálneho umenia Eastern Sugar. Svoju tvorbu prezentuje na výstavách, festivaloch a odborných podujatiach v domácom aj medzinárodnom prostredí. V období posledných dvoch rokov vytvorila viaceré projekty v autorskej spolupráci s Michalom Huštatym. Pôsobí v Česku a na Slovensku. Žije v Prahe..

 

 

Michal Huštaty (* 1990, Košice, Slovak Republic)

He studied at the Department of Intermedia and Multimedia and at the Department of Photography and New Media of the Academy of Fine Arts in Bratislava, where he is currently completing his doctoral studies. In addition to his studies, he works as a teacher of art and art history at the LEAF Academy in Bratislava. He is also sporadically engaged in journalistic and curatorial activities. In his work, he deals with current issues of art theory, as well as the reflection of visual culture influenced by the Internet age. His favorite language of expression is installation, photography and video. In addition to participating in domestic and foreign exhibitions, he often presents his works as a performer, at various festivals of action or engaged art. He regularly collaborates with other artists, the most significant collaborations include projects created with Katarína Karafová. He lives and works in Bratislava.

 

Michal Huštaty, (*1990, Košice, Slovenská republika)

Študoval na Katedre intermédií a multimédii a na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde momentálne dokončuje doktorandské štúdium. Popri štúdiu pôsobí ako pedagóg umenia a dejín umenia na LEAF Academy v Bratislave. Sporadicky sa venuje aj publicistickej a kurátorskej činnosti. Vo svojej tvorbe sa zaoberá aktuálnymi otázkami teórie umenia, ako aj reflexiou vizuálnej kultúry ovplyvnenej internetovou dobou. Jeho obľúbeným vyjadrovacím jazykom je inštalácia, fotografia a  video. Okrem účasti na domácich a zahraničných výstavách, svoje diela často prezentuje i ako performer, a to na rôznych festivaloch akčného či angažovaného umenia. Pravidelne spolupracuje s inými umelcami, medzi najvýraznejšie spolupráce patria projekty vytvorené s Katarínou Karafovou.  Žije a tvorí v Bratislave.