archív

o nás

home

Viktor Fuček (1977), graduate architect and magister artis with experience working in many media – painting, videos, performance, and installation - has been developing the new theme in the last few years in the intersection between live performance and architecture. He creates performances where he pushes the boundaries of what is normally perceived as architecture space and demonstrates how experimental practice can help uncover new strategies for addressing the challenges facing contemporary society. His work was presented in the Slovak and international context in solo and group exhibitions, including the Czech Republic, Italy, Australia, France, Germany, Portugal, China, London, New York, and Hong Kong. He became the finalist of the Oskár Čepan Prize for Slovak emerging artists (2015) and the Novum Foundation for professional. He currently lives and works in Bratislava, Slovakia.

Viktor Fuček (1977) je vizuálny umelec pracujúci v mnohých médiách - maľba, video, performance a inštalácia - v posledných rokoch rozvíja novú tému v médiách na pomedzí živého vystúpenia a architektúry. Vytvára predstavenia, kde posúva hranice toho, čo sa bežne vníma ako priestor architektúry, a ukazuje, ako experimentálna prax môže pomôcť odhaliť nové stratégie riešenia problémov, ktorým čelí súčasná spoločnosť. Jeho práca bola prezentovaná v slovenskom a medzinárodnom kontexte na samostatných a skupinových výstavách, vrátane Českej republiky, Talianska, Austrálie, Francúzska, Nemecka, Portugalska, Číny, Londýna, New Yorku a Hongkongu. Stal sa finalistom Ceny Oskára Čepana pre slovenských začínajúcich umelcov (2015) a Nadácie Novum pre profesionálov. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

 

Natália Okolicsányiová (1984), graduate Phd. at Academy of Arts in Banská Bystrica, Studio of Critical Image Analysis (2019) is one of the members of HALA association, now lives and works in Bratislava. Natália is visual artist and university teacher, primary working in the medium of painting. The aim of her work is to develop personal expressive figuration, with the point of gender issues. She also participate on a few theatre project as an artist – performer – actor. She behave as a feminist artist and prepare her first show for Performance box on the online festival Pohoda in the air 2020 in Trenčín.

Natália Okolicsányiová (1984) je absolventkou Phd. štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri kritickej analýzy obrazu (2019), je jednou z členiek združenia HALA a v súčasnosti žije a pracuje v Bratislave. Je vizuálna umelkyňa a vysokoškolská pedagogička, primárne pôsobiaca v oblasti maľby. Cieľom jej tvorby je rozvoj osobnej, expresívnej figurácie s dôrazom na rodovú problematiku. Podieľala sa aj na niekoľkých divadelných projektoch ako umelec - performer - herec. Vystupuje ako feministická autorka a v týchto intenciách sa prejaví aj na online festivale Pohoda in the Air v Performance boxe.